Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Sajátos nevelési igényű gyermekek

Óvodánk részt vesz a szakértői bizottság szakvéleménye alapján integrált nevelésre javasolt sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében, amennyiben intézményünk a kijelölt óvoda.
Óvodai nevelési programunk elkészítésekor, valamint napi munkánk során ezért figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvébe foglaltakat.

Az integrált nevelésre vonatkozó általános alapelveink:
 • A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében is általános nevelési célkitűzéseink megvalósítására törekszünk.
 • Kiemelt célunk elősegíteni a gyermekek alkalmazkodó készség, akaraterejének, önállóságának, érzelmi életének fejlődését.
 • Biztosítjuk a sajátos nevelési igény szerinti környezetet, tárgyi és személyi feltételeket.
 • A habilitációs tevékenységünket Team munkában kialakított és szervezett folyamatban valósítjuk meg. Team munkában a gyermeket nevelő óvónők, a gyógypedagógus, a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak és a szülők vesznek részt.
 • Habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások jellemzően az óvodai pedagógiai programba, így a napi óvodai életbe beágyazottan valósulnak meg, a gyermekek szakvéleményében foglalt valós igényeinek igazodóan, gyógypedagógus közreműködésével elkészített éves „Egyéni fejlesztési terv” szerint.
 • Az egyéni igényekhez igazodó foglalkoztatás megvalósulása érdekében rugalmas szervezeti kereteket alakítunk ki.
 • A sajátos nevelési igényű gyermekkel végzett munkánk során arra törekszünk, hogy kihasználjuk mindazon lehetőségeket személyiségük – így különösen a befogadás, empátia fejlesztése, a segítő viselkedésformák és tevékenységek tanítása – fejlesztésére, amit a sérült társaikkal való együttélés nyújt.

A habilitáció általános célja:
 • Az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez.
 • A sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl.
 • A sérült funkciók fejlesztése, újak kialakítása.
 • A sérült funkciókkal egyensúlyban a meglevő funkciókra való támaszkodás, ezek fejlesztés.
 • Amennyiben speciális eszközök használata szükséges, ezek elfogadtatása, a használat tanítása.

A habilitáció részben a többi gyermekkel végezett munka során, differenciált bánásmóddal és eszközökkel, részben egyéni vagy kiscsoportos formában valósul meg.